BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, w obiekcie kino PRAHA, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, w obiekcie kino PRAHA, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

Postępowanie na świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, w obiekcie kino PRAHA, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie – Kod CPV – 79710000-4

[dotyczy zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)}

 

Załączniki do ogłoszenia:

Zal.1      Opis przedmiotu zamówienia

Zal.2      Formularz oferty

Zal.3      Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zal.4      Wykaz wykonanych usług

Zal.5      Wykaz osób wykonujących zamówienie

Zal.6      Wykaz dodatkowych usług w celu dokonania oceny ofert w kryterium „doświadczenie” 

Zal.7      Istotne postanowienia umowy