BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Ogłoszenie sprzedaży samochodu - 2019


Ogłoszenie
Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury z siedzibą 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 42

 

 

ogłasza pisemny przetarg publiczny Nr 1/2019 dotyczący sprzedaży służbowego samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD PU2 TRANSIT CONNECT 90 KM o numerze rejestracyjnym
WE 5366F, rok produkcji 2005.

 

 1. Nazwa i adres sprzedającego:

  Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury

ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa

NIP: 525-233-32-70

tel.: 022 896 00 00
e-mail: biuro@mteatr.pl

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód:

- Marka – FORD

- Model – PI2 TRANSIT CONNECT 90 KM

- Wersja – TOURNEO

- Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5 t      

- Pojemność/rodzaj paliwa – 1753 cm ³/olej napędowy

- Nr rejestracyjny – WE 5366F

- Rok produkcji – 2005

- Przebieg – 199 857 km

- Stan techniczny – niesprawny, do naprawy

- Cena wywoławcza wynosi: 5.500,00 zł. (słownie zł: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 zł) w tym VAT 23 % tj. 1265 zł.

 

 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć samochód:
  1. samochód można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego po uprzednim skontaktowaniu się
   z kierownikiem Działu Organizacji i Kadr tel. (022) 896 00 00 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -14:00,
  2.  kopia opinii rzeczoznawcy, wyceny oraz stanu technicznego samochodu dostępna
   w siedzibie Sprzedającego.

 

 1. Warunki składania ofert:

  Przystępujący do złożenia ofert zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  1. imię, nazwisko i adres zgodnie z dowodem osobistym, a jeśli nabywcą jest osoba prawna – nazwę i siedzibę oraz aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS,
  2. oferowaną cenę zakupu samochodu i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  4.  w przypadku podania w ofercie rozbieżnych cen liczbą i słownie, Sprzedający powiadomi o tym fakcie oferenta. Jeżeli oferent w ciągu 1 dnia od dnia zawiadomienia nie zgłosi się na poprawę tej omyłki, Sprzedający odrzuci ofertę,
  5. w dniu złożenia oferty wymagane jest wpłacenie wadium w wysokości 550,00 zł gotówką do kasy głównej Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury czynnej codziennie od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie,
  6. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.   
  7. wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  8. wadium nie podlega zwrotowi, jeśli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

                                                                                        

 1. Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena, nie niższa od ceny wywoławczej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż  samochodu ciężarowego do 3,5t FORD PU2 TRANSIT CONNECT” do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 14.00  
w sekretariacie Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury,
ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa, (piętro I).

 

 1. Kryterium odrzucenia ofert:

  Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wpłacił wadium,
  2. nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  3. nie zawiera wymaganych informacji zgodnie z pkt. 4.

 

 1. Tryb otwarcia ofert:

otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa, (piętro I)

Umowa sprzedaży, zostanie podpisana w ciągu 1 dnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty
z oferentem, który wygra przetarg.

 

 1. Inne postanowienia:
  1. złożenie jednej oferty jest wystarczające do rozstrzygnięcia przetargu uznaje się za ważną, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta,
  2. w przypadku odrzucenia oferty Komisja Przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta
    o tym fakcie,
  3. nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ukryte pojazdu,
  4. sprzedaż uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta,
  5. w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Komisja Przetargowa postanawia o kontynuacji przetargu w formie aukcji między oferentami,
  6. zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami:

Nr 1 (wzór oferty)

Nr 2 (wzór umowy)

jest również zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury www.mteatr.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://mteatr.nowybip.pl/zamowienia-publiczne .