BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Ogłoszenia o zamówieniach na usługi z zakresu działalności kulturalnej, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury działając na podstawie art. 37a i  art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018 poz. 1983) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 16.10.2018rDz.U. 2018 poz. 1986) informuje, że udzielono zamówienia w zakresie artystycznego wykonania partii solowych w XIV Koncercie Noworocznym w dniu 1 stycznia 2019 r. i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z Panem Ildebrando D’Arcangelo.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu techniczno-biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Zapytanie ofertowe