BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W MAZOWIECKIM TEATRZE MUZYCZNYM IM. JANA KIEPURY W WARSZAWIE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych widzów

 Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

 

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy zaktualizowane informacje o przetwarzaniu Państwa danych przez administratora danych – Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.

Jesteście Państwo widzami Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury i zależy nam, aby dysponowali Państwo pełną wiedzą na temat tego, jak i po co przetwarzamy Państwa dane.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e -mail: iod@mteatr.pl.

 

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie (realizacja umowy z Państwem art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku danych zawartych w formularzu zakupu biletów, ich podanie jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.

Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Państwa dane w ramach usługi sprzedaży biletów i subskrypcji newslettera przekazujemy podmiotom świadczącym nam usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego wykorzystywanego do ww. celów. Nie przekazujemy danych innym podmiotom (z wyjątkiem uprawnionych instytucji i organów państwa) ani poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób związanych z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury umowami cywilnoprawnymi.

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w związku
z powyższym wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że realizacja umowy, która została z Państwem zawarta wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych, bez ich wykorzystania realizacja umów byłaby niemożliwa.

Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury  przy ul. ul. Goplańskiej 42 w Warszawie (02-954). Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – pod adresem mailowym: iod@mteatr.pl.pl

Przy realizacji umów dane które zbieramy są ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych do ich realizacji oraz do wywiązania się administratora danych z ciążących na nim obowiązków prawnych. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów: 

 1. Realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy (w celu wykonania i na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa - wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to niezbędne do wykonania wszystkich obowiązków i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz przez okres, przez który będzie to wymagane przepisami prawa.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych jej dotyczących i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz prawo do dostępu do danych jej dotyczących.

Dodatkowo, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy
z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji i organów Państwa do tego uprawnionych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych
w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na podstawie umowy
o pracę będzie przekazana przez Dział Organizacji i Kadr.

 

Monitoring Kino Praha

 1. Na terenie Kina Praha (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wprowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. Monitoring obejmuje:
 1. punkt kasowy – parter,
 2. hol – parter,
 3. punkt kawowy (2 urządzenia rejestrujące) – kondygnacja 1,
 4. wyjście ewakuacyjne – kondygnacja 1,
 5. klatka schodowa – kondygnacja 2.
 1. Monitoring nie obejmuje miejsc innych niż wskazane w ust. 2.
 2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kina Praha  oraz pracowników zatrudnionych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury.
 3. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany tablicami ,,Obiekt monitorowany’’.
 4. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę.
 5. Rejestracji podlega wyłącznie obraz.
 6. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 7. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz, dostęp mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 8. Zarejestrowany obraz może być udostępniany także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada inspektor ochrony danych.